» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 239454 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید46615 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید29688 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 36761 19321
دوشنبه 33480 19074
جمعه 32449 17999
شنبه 34007 19399
چهارشنبه 34723 18893
پنجشنبه 33290 19173
سه شنبه 34744 19667
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 46615 24004
جمعه 38681 22296
20الی 24 شب 29688 16447
چهارشنبه 42960 24834
12الی 16 بعدازظهر 45111 24894
سه شنبه 36399 21051