» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 408329 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید76994 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید49926 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 61173 35248
دوشنبه 57511 34943
جمعه 54953 33094
شنبه 58097 35013
چهارشنبه 59253 34998
پنجشنبه 56907 34285
سه شنبه 60435 36528
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 76994 42977
جمعه 65817 40481
20الی 24 شب 49926 30056
چهارشنبه 74701 45209
12الی 16 بعدازظهر 74857 44885
سه شنبه 66034 40501