» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 165446 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید33207 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید20449 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 25632 12590
دوشنبه 23560 12871
جمعه 22350 11678
شنبه 23528 12875
چهارشنبه 23739 12678
پنجشنبه 23042 12679
سه شنبه 23595 13172
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 33207 16267
جمعه 26735 14957
20الی 24 شب 20449 11060
چهارشنبه 30081 16331
12الی 16 بعدازظهر 31047 16672
سه شنبه 23927 13256