» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 16782 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/05/1397 بازدید312 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید3368 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید2147 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2461 1158
دوشنبه 2421 1284
جمعه 2524 1081
شنبه 2472 1235
چهارشنبه 2304 1149
پنجشنبه 2093 1111
سه شنبه 2507 1230
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 3113 1554
جمعه 2903 1307
20الی 24 شب 2147 1047
چهارشنبه 3368 1576
12الی 16 بعدازظهر 2833 1476
سه شنبه 2418 1288