» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 271494 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید52028 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید33397 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 41374 23045
دوشنبه 37806 22551
جمعه 36719 21226
شنبه 38932 22970
چهارشنبه 39527 22554
پنجشنبه 37667 22526
سه شنبه 39469 23198
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 52028 27922
جمعه 43794 26381
20الی 24 شب 33397 19362
چهارشنبه 48963 29604
12الی 16 بعدازظهر 50907 29258
سه شنبه 42405 25543