» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 57713 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 09/03/1398 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید11329 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید6874 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 8197 4526
دوشنبه 7753 4418
جمعه 8036 4200
شنبه 8671 4541
چهارشنبه 8366 4439
پنجشنبه 8795 4596
سه شنبه 7895 4426
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 11329 5702
جمعه 9697 5054
20الی 24 شب 6874 3861
چهارشنبه 11274 5916
12الی 16 بعدازظهر 10363 5766
سه شنبه 8176 4847