» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 79637 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 09/03/1398 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید15594 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید9788 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 11432 6089
دوشنبه 10667 6098
جمعه 10737 5669
شنبه 11639 6107
چهارشنبه 11933 6064
پنجشنبه 11843 6231
سه شنبه 11386 6068
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 15594 7674
جمعه 13264 6834
20الی 24 شب 9788 5201
چهارشنبه 15522 8066
12الی 16 بعدازظهر 13850 7896
سه شنبه 11619 6655