» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 339561 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید64087 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید41857 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 51042 28911
دوشنبه 47602 28752
جمعه 45570 27051
شنبه 48231 28827
چهارشنبه 50066 28642
پنجشنبه 47272 28316
سه شنبه 49778 29714
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 64087 35216
جمعه 54538 33031
20الی 24 شب 41857 24808
چهارشنبه 61903 37379
12الی 16 بعدازظهر 63118 36771
سه شنبه 54058 33008