» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 303462 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید57750 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید37328 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 46343 25999
دوشنبه 42669 25892
جمعه 40707 24043
شنبه 43605 25931
چهارشنبه 44034 25487
پنجشنبه 41522 25110
سه شنبه 44582 26471
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 57750 31551
جمعه 48848 29726
20الی 24 شب 37328 22094
چهارشنبه 55374 33449
12الی 16 بعدازظهر 56756 33002
سه شنبه 47406 29111