» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 382087 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید71987 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید46796 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 56955 32552
دوشنبه 53130 32393
جمعه 51734 30709
شنبه 54384 32457
چهارشنبه 55939 32673
پنجشنبه 53387 31860
سه شنبه 56558 33883
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 71987 39947
جمعه 61714 37333
20الی 24 شب 46796 27956
چهارشنبه 70033 41997
12الی 16 بعدازظهر 70196 41734
سه شنبه 61361 37560