» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 208799 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید41819 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید26027 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 32351 16369
دوشنبه 29555 16485
جمعه 27829 14787
شنبه 29905 16444
چهارشنبه 30154 16023
پنجشنبه 28638 16094
سه شنبه 30367 16757
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 41819 20876
جمعه 33649 19156
20الی 24 شب 26027 14176
چهارشنبه 37311 20530
12الی 16 بعدازظهر 39329 21201
سه شنبه 30664 17020