» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 47225 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 26/08/1397 بازدید354 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید9405 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید5617 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6812 3660
دوشنبه 6471 3701
جمعه 6606 3405
شنبه 7119 3655
چهارشنبه 6791 3663
پنجشنبه 6863 3769
سه شنبه 6563 3654
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 9405 4712
جمعه 7681 4076
20الی 24 شب 5617 3182
چهارشنبه 9152 4830
12الی 16 بعدازظهر 8661 4770
سه شنبه 6709 3937