» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 26026 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 26/08/1397 بازدید354 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید5162 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید3275 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3748 1942
دوشنبه 3696 2040
جمعه 3889 1889
شنبه 3948 1994
چهارشنبه 3652 1863
پنجشنبه 3388 1983
سه شنبه 3705 1950
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 5162 2546
جمعه 4244 2205
20الی 24 شب 3275 1724
چهارشنبه 5102 2598
12الی 16 بعدازظهر 4570 2497
سه شنبه 3673 2091