» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 184764 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید37065 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید22953 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 28657 14520
دوشنبه 26340 14639
جمعه 24918 13133
شنبه 26118 14620
چهارشنبه 26469 14455
پنجشنبه 25658 14423
سه شنبه 26604 15100
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 37065 18690
جمعه 29850 17069
20الی 24 شب 22953 12707
چهارشنبه 33008 18286
12الی 16 بعدازظهر 34820 18916
سه شنبه 27068 15222