» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 37081 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 26/08/1397 بازدید354 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید7539 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید4430 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5245 2870
دوشنبه 4878 2847
جمعه 5379 2774
شنبه 5573 2930
چهارشنبه 5371 2944
پنجشنبه 5398 3068
سه شنبه 5237 2912
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 7539 3787
جمعه 6078 3266
20الی 24 شب 4430 2528
چهارشنبه 7189 3852
12الی 16 بعدازظهر 6818 3826
سه شنبه 5027 3086