» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 461953 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید88102 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید56586 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 69677 39898
دوشنبه 64927 39491
جمعه 62020 37422
شنبه 65645 39543
چهارشنبه 67034 39694
پنجشنبه 64007 38718
سه شنبه 68643 41608
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 88102 48679
جمعه 74955 46231
20الی 24 شب 56586 34018
چهارشنبه 84547 51198
12الی 16 بعدازظهر 84166 50668
سه شنبه 73597 45580